Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
MEBLE POLSKIE

Sklep Internetowy dostępny pod adresem  www.meblepolskie.com, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu Sklepem, jest prowadzony przez Meble Polskie 22-400 Zamość, ul. Szczebrzeska 27, NIP 9180002599, REGON 950228897.

Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż materacy. Wszystkie oferowane produkty są fabrycznie nowe.

Szczegółowy spis produktów wraz z podaniem cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej Sklepu. W przypadku gdy Klient chce zakupić towar, którego nie ma w ofercie sklepu lub którego parametry odbiegają od parametrów produktów znajdujących się w ofercie sklepu, należy przesłać e-mailem lub faksem zapytanie o cenę i warunki dostawy. Zamówienie takie, jeśli będzie możliwe do realizacji, traktowane jest jako niestandardowe i wymaga przedpłaty 100% wartości towaru. Rezygnacja z takiego zamówienia nie powoduje zwrotu płatności.

UWAGA: Klient może zrezygnować z zamówienia niestandardowego wyłącznie, gdy otrzymany towar nie spełnia warunków technicznych opisanych w zamówieniu.

Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski.

I. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

Zamówienia w sklepie można składać w formie e-mail przez 24 godziny na dobę przez cały rok poprzez stronę www.meblepolskie.com/sklep. W wyjątkowych wypadkach zamówienia można składać również e-mailem materacezamosc@gmail.com , a także od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-15.00 przez telefon 084 6396324. W tym wypadku Klient nie będzie otrzymywał automatycznych informacji odnośnie zmian statusu zamówienia.

Zamówienia będą potwierdzane przez Sklep e-mailem lub telefonicznie w przeciągu 1 do 2 dni roboczych (poniedziałek-piątek) od chwili dostarczenia na serwer Sklepu Zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Klienta na podany adres e-mail lub nr telefonu Potwierdzenia Zamówienia rozpoczyna się przyjęcie Zamówienia do realizacji.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania, anulowania lub zmiany warunków zamówienia w przypadku, gdy:

  • w ciągu 3 dni roboczych od chwili otrzymania zamówienia nie ma możliwości skontaktowania się z Zamawiającym (brak odpowiedzi na e-mail oraz telefon),
  • dane podane w zamówieniu są nieprawdziwe lub niepełne,
  • w ciągu 14 dni roboczych od złożenia zamówienia nie wpłacono na konto Sprzedającego zaliczki (jeśli była wymagana) lub wpłacono zaliczkę w kwocie mniejszej od uzgodnionej,
  • występują okoliczności uniemożliwiające całkowicie lub czasowo realizację zamówienia,
  • naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu.

Zamawiający zostanie niezwłocznie powiadomiony o zaistniałej sytuacji.

Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

II. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie Sklepu.

W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient w terminie 3 dni od złożenia zamówienia zostanie poinformowany o stanie realizacji Zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, odstąpienie od Zamówienia). Brak podjęcia przez Klienta decyzji w ciągu 10 dni roboczych od dnia przekazania mu informacji, uprawnia Właściciela Sklepu do odstąpienia od umowy i zwrotu kwot uiszczanych przez Klienta, przed upływem 30 dni od dnia przekazania złożenia Zamówienia przez Klienta.

Każde zrealizowane Zamówienie jest dokumentowane Fakturą VAT, która jest wysyłana do Klienta na adres pocztowy wskazany w Zamówieniu.

Faktura VAT wystawiana jest po uregulowaniu przez Klienta całej należności z tytułu realizacji Zamówienia.

III. MODYFIKACJA ZAMÓWIENIA

Klient może zmodyfikować lub odstąpić (niezależnie od wypadków przyznających uprawnienie do odstąpienia przewidzianych w treści Regulaminu lub w przepisach prawa) od złożonego Zamówienia do momentu, gdy Towar nie został jeszcze wysłany lub odebrany – w przypadku odbioru osobistego przez Klienta.

Wprowadzenie zmian w Zamówieniu możliwe jest wyłącznie poprzez kontakt z Biurem Sklepu pod adresem materacezamosc@gmail.com i wymaga podania numeru Zamówienia oraz zamian, jakie Klient chce wprowadzić.

IV. TERMIN REALIZACJI

Czas realizacji zamówienia standardowego zależny jest od dostępności danego towaru w magazynie i wynosi od 1 do 5 dni roboczych. Zamawiający zostanie poinformowany e-mailem lub telefonicznie o przewidywanym terminie dostawy. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu całości Zamówienia, tzn. po upływie najdłuższego z podanych czasu realizacji.

Czas realizacji zamówienia niestandardowego nie jest możliwy do określenia w momencie jego przyjmowania. Zależnie od możliwości Producenta odnośnie przestawienia parametrów maszyn lub dostępności określonych materiałów, czas ten może wynosić nawet do 2 tygodni. Klient składając zamówienie niestandardowe, akceptuje możliwość tak długiego oczekiwania na towar.

V. DOSTAWA

Dostawa obywa się w wybrany przez Klienta sposób:

a) dostawa towaru przez firmę transportową pod wskazany w zamówieniu adres lub
b) odbiór przez Klienta ze wskazanego przez Biuro Sklepu – sklepu Meble Polskie.

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu dostawy towaru na wskazany adres, po wcześniejszej zapłacie całości ceny dostawa jest bezpłatna. Koszt przesyłki kurierskiej pobraniowej wynosi dodatkowo 70-150zł w zależności od wielkości zamówionego towaru.

W przypadku wyboru przez Klienta opcji odbioru własnego ze sklepu Meble Polskie, koszty dostawy wynoszą 0 zł.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowościami (w tym pomyłkami) popełnionymi przez składającego Zamówienie w Formularzu Zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego Zamówienia ponosi Klient.

Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy.

VI. ODBIÓR

Odbiór Zamówienia musi być potwierdzony pisemnie na dokumencie dostawy. Złożony podpis jest traktowany jako potwierdzenie zgodności dostawy ze złożonym Zamówieniem.

Pisemne potwierdzenie odbioru towarów oraz jego wydanie przenosi na Klienta prawo własności towarów oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

Podczas odbioru Zamawiający ma prawo do usunięcia wierzchniego opakowania (bez naruszania opakowania przezroczystego) pozwalającego na dokonanie kontroli zgodności ilościowej z Zamówieniem oraz kontroli czy towary nie posiadają uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu otrzymanej przesyłki, w obecności osoby dostarczającej Zamówienie.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń transportowych należy bezzwłocznie wraz osobą dostarczającą Zamówienie spisać protokół reklamacyjny opisujący dokładnie szkody transportowe.

VII. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego meblepolskie.com przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumentów konsumenta /Dz. U. 2014 poz.827/, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres: materacezamosc@gmail.com

Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu objęcia przez Konsumenta w posiadanie przedmiotu umowy. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w ”stanie niezmienionym”(co oznacza również nieużywanym). Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na adres wskazany poprzez sklep internetowy, do sklepu stacjonarnego obsługującego dane zamówienie.

VII. REKLAMACJA

W przypadku reklamacji ilościowej lub jakościowej zaleca się spisanie w obecności osoby dostarczającej Zamówienie Protokołu szkody.

Wszelkie wady dostarczonego towaru oraz błędnie zrealizowane Zamówienie powinny zostać zgłoszone przez Konsumenta do Biura Sklepu w terminie nie później niż do 7 dni od chwili zauważenia wad.

Reklamacje można zgłaszać do Biura Sklepu na druku Protokół reklamacji e-mailem na adres materacezamosc@gmail.com lub telefonicznie na numer 084 6396324. Reklamacje Przedsiębiorcy złożone w innej formie nie będą przyjmowane.

Bieg procesu reklamacyjnego jest uzależniony od wyboru przez Klienta podstawy prawnej  dochodzonych roszczeń: gwarancja producenta lub rękojmia sprzedawcy z tytułu wad.

Jeśli Konsument zdecyduje się na złożenie reklamacji z powołaniem się na rękojmię sprzedawcy z tytułu wad, wówczas procedura reklamacyjna przebiegać będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827). Jeśli zakupu towaru i jego reklamacji dokonuje Przedsiębiorca wówczas tok reklamacji regulować będą przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady (art. 556-576 Kodeksu cywilnego).

W przypadku nie uznania zasadności reklamacji, Konsument zostanie powiadomiony o stanowisku Sklepu pisemnie w terminie 14 dni z podaniem uzasadnienia decyzji. Brak pisemnej informacji w terminie 14 dni, oznacza uznanie reklamacji i jej realizację.

Reklamacje zasadne realizowane będą w pierwszej kolejności poprzez naprawę lub wymianę produktu.

Meble Polskie
ul. Szczebrzeska 27
22-400 Zamość

 

Załączniki

ZAŁĄCZNIK Nr 1 – INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

ZAŁĄCZNIK Nr 2 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 3 – GWARANCJA ZAKUPU

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. x