This is Photoshop's version of Lorem Ipsn gravida nibh vel velit auctor aliquet.Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auci elit consequat ipsutis sem nibh id elit. quis bibendum auci elit.

Instagram feed

+ 01145928421 SUPPORT@ELATED-THEMES.COM

Informacja dla klientów dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Ochrona danych osobowych w ramach Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Niniejsza informacja dotyczy danych osobowych, które zbiera Firma Meble Polskie Janusz Fijałek z siedzibą w Zamościu przy ulicy Strefowej 10 (zwana dalej „Firmą”) jako administrator danych osobowych, sposobów, jakimi są one wykorzystywane, a także praw osób fizycznych związanych ze zbieraniem i wykorzystywaniem takich danych.
Firma wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, do kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

E-mail: rodo@meblepolskie.com

W celu prowadzenia działalności Firma zbiera i wykorzystuje informacje (“dane osobowe”), identyfikujące osoby fizyczne w tym informacje o klientach Firmy.

 • W ramach naszego zobowiązania do ochrony danych osobowych pragniemy Państwa w przejrzysty sposób poinformować:
 • dlaczego i w jaki sposób Firma gromadzi, wykorzystuje oraz przechowuje Państwa dane osobowe;
 • na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są te dane osobowe oraz
  jakie są Państwa prawa i nasze obowiązki w związku z tym przetwarzaniem.”

 2. Zakres informacji

W niniejszej klauzuli Firma informuje o wszelkich formach wykorzystywania danych osobowych („przetwarzanie”) w odniesieniu do osób fizycznych będących:

a) Klientami Firmy, w tym potencjalnymi,

b) wspólnikami, pracownikami, przedstawicielami ustawowymi, pełnomocnikami lub reprezentantami takich klientów oraz

c) innymi osobami, których dane przetwarzamy w celach wystawienia lub realizacji faktur w ramach realizacji współpracy z klientami („Państwo”)

 3. Rodzaje danych osobowych

 3.1. Dane podawane przez Klientów

W związku ze współpracą pomiędzy Państwem a Firmą, mogącą polegać w szczególności na: dostarczaniu Klientom lub podmiotom współpracującym z Klientami produktów Firmy, współpracy przy sprzedaży i reklamie tych produktów, a także współpracy przez podmioty pośredniczące, możemy przetwarzać podane przez Państwa dane osobowe, takie jak:

 • imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy korespondencyjne,
 • numery posiadane we właściwych rejestrach (np. numer NIP lub REGON),
 • numer PESEL,
 • dane kontaktowe, takie jak adres e-mail lub numer telefonu lub faxu,
 • stanowisko zajmowane przez Państwa w ramach Państwa organizacji,
 • numer rachunku bankowego.

W przypadku zawierania umowy bezpośrednio pomiędzy Państwem a Firmą, podanie danych określonych powyżej jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów zawarcia umowy oraz obsługi współpracy pomiędzy Klientem oraz Firmą. W przypadku, gdy nie zawierają Państwo umowy bezpośrednio z Firmą, podanie danych osobowych może być Państwa obowiązkiem służbowym.

Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wykonania powyższych działań przez Firmę (przykładowo, niepodanie danych może wiązać się z brakiem możliwości realizacji faktury).

 3.2. Dane zbierane z innych źródeł

Możemy pozyskiwać Państwa dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestry przedsiębiorców CEIDG lub KRS w celu weryfikacji informacji podanych przez Klientów. Zakres przetwarzanych danych będzie w takim przypadku ograniczony do danych dostępnych publicznie w odpowiednich rejestrach.

Możemy również pozyskiwać Państwa dane osobowe od podmiotów, w których są Państwo zatrudnieni, lub którego są Państwo reprezentantami. Zakres przetwarzanych danych obejmie w takim przypadku informacje konieczne do realizacji umowy pomiędzy Firmą a takim podmiotem, np. informacje o ustaniu Państwa zatrudnienia u danego podmiotu, zmianie danych kontaktowych lub zmianie stanowiska służbowego.

 4. Podstawy prawne, cele i okresy przetwarzania danych

 4.1. Podstawy prawne przetwarzania danych

Nie możemy przetwarzać danych osobowych, jeśli nie mamy ważnej podstawy prawnej. Dlatego przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy:

 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania zobowiązań umownych wobec Państwa, jeżeli są Państwo stroną umowy zawartej z Firmą lub składają Państwo zamówienia na produkty Firmy;
 • przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z naszych obowiązków prawnych, np. obowiązku wystawienia faktury lub innego dokumentu wymaganego przepisami, lub wprost nakazuje nam to przepis prawa (dotyczy to przypadków udostępnienia danych Klientów na żądanie właściwych organów lub sądów);
 • przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów Firmy lub strony trzeciej i nie wpływa nadmiernie na Państwa interesy ani podstawowe prawa i wolności. Należy pamiętać, że podczas przetwarzania danych osobowych na tej podstawie zawsze staramy się zachować równowagę między naszym uzasadnionym interesem a Państwa prywatnością.

Takimi „uzasadnionymi interesami” są:

 • zawieranie i wykonywanie umów z Klientami będącymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub osobami prawnymi;
 • ustalanie lub dochodzenie przez Firmę roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi roszczeniami;
 • weryfikacja Klientów w publicznych rejestrach;
 • kontakt z Klientami, w tym prowadzenie wewnętrznych rejestrów Klientów służących umożliwieniu kontaktu Firmy z Klientami;

 4.2. Cele i okresy przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane jedynie w określonym celu i w zakresie koniecznym dla jego osiągnięcia oraz tak długo, jak jest to niezbędne. Poniżej zostały wymienione cele, jakie realizuje Firma poprzez przetwarzanie danych osobowych oraz okresy, przez jakie je przetwarza.

Cel przetwarzania Okres przetwarzania
Wypełnianie zobowiązań umownych Okres trwania umowy pomiędzy Klientem oraz Firmą
Archiwizowanie danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, takich jak ustawa o rachunkowości i ustawa – Ordynacja podatkowa Okres wskazany w odpowiednich przepisach; co do zasady 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce np. wystawienie faktury, rozwiązanie umowy etc.

 

Niezależnie od powyższych okresów, Państwa dane mogą być przetwarzane przez Firmę dla celów ustalania lub dochodzenia przez Firmę roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrony przed takimi roszczeniami – przez odpowiednie okresy przedawnienia takich roszczeń, tj. co do zasady nie dłużej niż przez 6 lat od zajścia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia.

 5. Środki zabezpieczające dane osobowe

Wszyscy pracownicy uzyskujący dostęp do danych osobowych muszą przestrzegać wewnętrznych zasad i procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w celu ich ochrony i zapewnienia poufności. Są oni również zobowiązani do przestrzegania wszystkich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wprowadzonych w celu ochrony danych osobowych. Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych przed nieuprawnionym, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, niewłaściwym wykorzystaniem, ujawnieniem lub dostępem oraz przed wszelkimi innymi nielegalnymi formami przetwarzania. Te środki bezpieczeństwa zostały wdrożone przy uwzględnieniu najnowszego stanu techniki, kosztów wdrożenia, zagrożeń związanych z przetwarzaniem i charakteru danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem danych wrażliwych.

 

 1. Przekazywanie danych osobowych

Dane mogą być przekazywane odbiorcom oraz innym stronom trzecim, aby realizować cele wymienione w punkcie 4.2 w zakresie, w jakim są one dla nich niezbędne do wykonania zadań zleconych przez Firmę, jeżeli wymaga tego przepis prawa lub jeżeli Firma posiada inną podstawę prawną. Za odbiorców lub inne strony trzecie uznane mogą być:

 • podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Firmy, takie jak usługi transportowe, magazynowe, obsługa prawna, księgowa, informatyczna;
  Tego typu podmioty nie decydują samodzielnie o tym, w jaki sposób przetwarzać Państwa dane osobowe. Przetwarzanie przez nie danych osobowych ma miejsce tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prowadzenia działalności przez Firmę. Firma ma kontrolę nad działaniem takich podmiotów za pomocą odpowiednich zapisów umownych chroniących Państwa prywatność.
 • wszelkie krajowe organy administracji publicznej (np. Policja), organy innych państw członkowskich UE (np. organy powołane do ochrony danych osobowych w innych państwach członkowskich) lub sądy, jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo krajowe lub unijne albo na ich żądanie;
 • dostawcy usług kurierskich lub pocztowych;
 • firmy transportowe i spedytorskie;
 • inne osoby w ramach organizacji danego Klienta.

 6.1. Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Nie przekazujemy danych do odbiorców w państwach trzecich, Jeżeli w przyszłości taki transfer danych będzie miał miejsce, poinformujemy o tym w niniejszej informacji, jak również zapewnimy, aby dane były odpowiednio zabezpieczone.

7. Prawa przysługujące Klientom i korzystanie z nich

7.1 Przysługujące prawa

Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Firmę. Jeśli uważają Państwo, że jakiekolwiek informacje dotyczące Państwa osoby są nieprawidłowe lub niekompletne, prosimy złożyć wniosek o ich sprostowanie w sposób określony w punkcie 7.2 poniżej. Firma niezwłocznie skoryguje takie informacje.

Ponadto, mają Państwo prawo do:

 • wycofania Państwa zgody w przypadku, gdy Firma uzyskała taką zgodę na przetwarzanie danych osobowych (przy zastrzeżeniu, że wycofanie to nie naruszy zgodności z prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem);
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach określonych przepisami RODO;
 • wyrażenia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (w tym profilowania), jeżeli takie przetwarzanie dokonywane jest w celu realizacji interesu publicznego lub uzasadnionych interesów Firmy lub strony trzeciej;
 • przeniesienia danych, tj. otrzymania danych osobowych przekazanych Firmie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu maszynowego formacie oraz do żądania przesłania takich danych osobowych do innego administratora danych osobowych, bez utrudnień ze strony Firmy i z zastrzeżeniem własnych zobowiązań dotyczących poufności.

Firma będzie weryfikować Państwa prośby, żądania lub sprzeciwy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że prawa te nie mają charakteru bezwzględnego; przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.

W odpowiedzi na Państwa żądanie Firma może poprosić o zweryfikowanie Państwa tożsamości lub podanie informacji, które pomogą Firmie lepiej zrozumieć sytuację. Firma dołoży wszelkich starań, aby wyjaśnić Państwu swoją decyzję, jeśli Państwa żądania nie zostaną spełnione.

 7.2. Korzystanie z przysługujących Państwu praw

Aby skorzystać z powyższych uprawnień, prosimy wysłać wiadomość e-mail na adres export@meblepolskie.com lub skontaktować się z Firmą korespondencyjnie pod adresem Meble Polskie Janusz Fijałek ul. Szczebrzeska 27, 22-400 Zamość z adnotacją „Ochrona danych osobowych”. Jeśli nie są Państwo usatysfakcjonowani sposobem, w jaki Firma przetwarza Państwa dane osobowe, prosimy o powiadomienie nas o zaistniałym problemie, a my zbadamy wszelkie powstałe nieprawidłowości. Prosimy zgłaszać swoje wątpliwości przy użyciu danych kontaktowych podanych powyżej. Jeśli będą mieli Państwo zastrzeżenia do reakcji Firmy, istnieje również możliwość złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych osobowych. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu zapewnienia aktualności i dokładności danych osobowych, możemy okresowo prosić Państwa o sprawdzenie i potwierdzenie danych osobowych, które posiadamy na Państwa temat lub poinformowanie nas o wszelkich zmianach dotyczących tych danych osobowych (takich jak np. zmiana adresu e-mail). Zachęcamy do regularnego sprawdzania poprawności, aktualności i kompletności przetwarzanych danych osobowych.

 8. Aktualizacje klauzuli informacyjnej

Niniejsza klauzula została zaktualizowana w dniu 24.05.2018 roku i może podlegać dalszym zmianom. Jeżeli będzie to wymagane prawem, wszelkie informacje dotyczące przyszłych zmian lub uzupełnień w przetwarzaniu danych osobowych opisanym w niniejszej klauzuli, które mogą dotyczyć Państwa osoby, zostaną Państwu przekazane za pośrednictwem odpowiedniej formy komunikacji zazwyczaj używanej przez Frimę w kontaktach z Klientami.

 

Dokument dostępny w formie PDF pod linkiem:  IOPDDK